GARANTIE

Deze beperkte garantie van 5 jaar dekt alle producten van Yakima Australia Pty Ltd *tenzij anders vermeld. Deze garantie geldt alleen voor de oorspronkelijke koper in de detailhandel en vervalt indien de oorspronkelijke koper het product verkoopt of anderszins overdraagt aan een andere persoon.

Onder voorbehoud van de inspectie van het product door Yakima, zal Yakima defecten in materialen en/of vakmanschap verhelpen door het defecte product naar keuze van Yakima te repareren of te vervangen zonder kosten voor onderdelen of arbeid, met inachtneming van de beperkingen en uitsluitingen beschreven in deze garantie. Yakima kan, naar eigen keuze, besluiten een defect product niet te repareren of te vervangen, in welk geval Yakima aan de oorspronkelijke koper, naar keuze van Yakima, een restitutie gelijk aan de voor het product betaalde aankoopprijs of een tegoedbon voor de aankoop van nieuwe Yakima-producten of onderdelen van de drager zal verstrekken.

U kunt alleen aanspraak maken op deze garantie als garantiediensten worden aangevraagd en het Yakima-product wordt overlegd samen met de originele factuur of bon of ander bewijs.

Deze garantie dekt geen problemen veroorzaakt door normale slijtage (inclusief, maar niet beperkt tot, krassen, deuken, scheuren of esthetische oxidatie van oppervlakken of natuurlijke afbraak van kleuren en materialen gedurende langere tijd en langdurig gebruik), commercieel gebruik, onwettig gebruik van het voertuig, schade als gevolg van onjuist gezekerde lading, ongevallen, defecten aan het voertuig waarop het Yakima-product is geïnstalleerd of modificaties of reparaties die niet zijn uitgevoerd of goedgekeurd door Yakima. Bovendien dekt deze garantie geen problemen die het gevolg zijn van omstandigheden waarover Yakima geen controle heeft, inclusief maar niet beperkt tot diefstal, misbruik, overbelasting of het niet monteren of gebruiken van het product in overeenstemming met de schriftelijke instructies of richtlijnen van Yakima die bij het product zijn geleverd of ter beschikking gesteld aan de oorspronkelijke koper. Yakima dekt de kosten voor onderhoud, verwijdering of montage van het Yakima-product niet.

Yakima dekt geen schade veroorzaakt door bliksem, water, brand, overmacht, oorlog, rellen of andere oorzaken die buiten de controle van Yakima liggen.
Dit Yakima-product wordt niet beschouwd als defect in materiaal of vakmanschap alleen omdat het moet worden aangepast om te voldoen aan nationale of lokale technische of veiligheidsvoorschriften die gelden in een land buiten het land van verkoop.

Als garantieservice vereist is, dient u het Yakima-product terug te sturen naar de dealer waar u het hebt gekocht of naar een (andere) erkende Yakima-dealer.

De Yakima-dealer zal de oorspronkelijke koper instructies geven over hoe verder te gaan. Als de oorspronkelijke koper niet in staat is contact op te nemen met de Yakima-dealer of als de dealer het defect niet kan verhelpen, moet de oorspronkelijke koper contact opnemen met de erkende distributeur in het land.

Om in aanmerking te komen voor enige remedie onder deze garantie (hetzij van een Yakima-dealer of rechtstreeks van Yakima), is een aankoopbewijs in de vorm van een originele aankoopfactuur of bon strikt vereist. De garantie is van toepassing op alle producten die zijn vervaardigd na 1 januari 2006 *tenzij anders vermeld.

Deze garantie heeft geen invloed op de wettelijke rechten van de eindgebruiker volgens de geldende nationale wetten, hetzij tegen de erkende Yakima-dealer als gevolg van het koopcontract hetzij op enige andere wijze. Tenzij anders vermeld in de nationale wetgeving, zijn de rechten van de eindgebruiker beperkt tot de rechten die onder deze garantie worden verleend. Yakima, haar groepsmaatschappijen en haar distributeurs (inclusief erkende Yakima-detailhandelaren) zijn niet aansprakelijk voor indirecte of gevolgschade.